Lav (Lichens)

Når man vænner sig til at lede efter lav, så kan øjet slet ikke holde op med det igen! Disse fantastiske organismer er en symbiotisk blanding af svamp og alge, og de gror utrolig langsomt. Til gengæld kan de gro nogle steder, hvor der ikke kan gro ret meget andet.

 

Once your eye adapts to finding lichens, you won’t ever be able to stop. These amazing organisms are a symbiotic mixture of fungus and algae, and they grow incredibly slow. This allows them to grow in hostile environments where little else grows.

Lavernes levevis

Lav består af en blanding af alger og svampe, der lever symbiotisk sammen. Det betyder at de begge får noget ud af samarbejdet. Alger, der er en slags planter, indfanger energi fra sollys, og bruger den til at lave CO2 fra luften om til kulhydrat (fotosyntese). I lav giver algen en god del af sine kulhydrater til svampen. Til gengæld beskytter svampen så algen. Det betyder, at lav kan gro under barske betingelser, enormt næringsfattige eller tørre steder med store temperaturudsving.

Lav kan have forskellige strukturer, som har at gøre med formering (soredier, isidier, apothecier, se nedenfor). Resten af lavets struktur, som bare vokser, men ikke har med formering at gøre (den vegetative del) kalder man for thallus.

Thallus kan have flere forskellige faconer, nogle af de mest iøjnefaldende er de foliose (fladtrykte, bladagtige) og fruticose (grenede) typer.

Se mere om forskellige former af thallus her.

Lichen Lifestyle

Lichens are organisms that consist of fungus and algae mixed together, living symbiotically. That means they both get something out of it. Algae are from the plant family, and like other plants, they capture light from the sun, and use the energy to turn CO2 from the air into carbohydrate (photosynthesis). In a lichen, the algae gives a good part of its carbohydrate to the fungus. In return for all the free food, the fungus protects the algae. Lichens can grow in rough environments, places that are nutrient poor, get extremely dry, or have very large temperature variations.

Lichens may have different reproductive structures (soredia, isidia, apothecia, see below). The remainder of the lichen structure that just grows, but does not play a role in reproduction (the vegetative part) is known as the thallus.

Thallus can have a variety of shapes, among the most eye-catching are the foliose (flattened, leaf-like) and fruticose (branched) types.

See more about different shapes of the thallus here.

Hvordan lav spreder sig

Lav er specielle ved, at de kan formere sig både kønnet og ukønnet. Til det har de nogle specielle strukturer kaldet isidier, soredier og apothecier, og hvis man vil kunne kende forskellige lavarter fra hinanden, så er det en god ide at lære at genkende de strukturer.

Ukønnet formering betyder, at der dybest set bare bliver lavet en kopi at det individ, der allerede gror - en klon. Ukønnet formering kan ske på tre måder: ved at der brækker et stykke af, som giver sig til at gro et nyt sted (fragmentering), ved isidier, eller ved soredier.

Isidier og soredier er spredningspakker, der består af både svamp og alge. De brækker let af. Isidier er små udvækster på thallus, som er dækket af det yderste barklag, mens soredier ikke er dækket af den yderste bark, og derfor ser pulveragtige ud.

I kønnet formering bliver svampedelens gener blandet sammen på en ny måde. Det er apothecierne, som er lavets frugtlegemer. De laver kønnede sporer, som kun indeholder lavets svampedel. Når de spreder sig og spirer et nyt sted skal de mødes med en ny alge for at blive til et nyt lav-individ.

How Lichens Spread

It's a special feature of lichens that they can reproduce both sexually and asexually. They have special reproductive structures called isidia, soredia, and apothecia. In order to distinguish between different lichen species, it's useful to learn how to recognize these structures.

Asexual reproduction pretty much just means that a copy is made of an individual - a clone. Asexual reproduction can take place in three different ways: a piece can break off and start growing in a new place (fragmentation), or it can happen by isidia or soredia.

Isidia and soredia are distribution packages that contain both algae and fungus. They break off easily. Isidia are small outgrowths of the thallus, covered by the bark layer of the thallus, while soredia are not covered by the outer bark layer, and therefore look powdery

In sexual reproduction, the genes of the mushroom part of the lichen are mixed in a new way. The apothecia are the lichen's fruiting bodies. They make sexual spores, that only contain fungus. When they are spread and start growing in a new place, they have to meet a new algae to become a new lichen individual.

Trusler mod lav

Mange arter af lav er i tilbagegang, og det skyldes menneskelig aktivitet. Afbrænding af fossile brændstoffer er skyld i syreregn, som skader de fleste lavarter. Lav vokser langsomt og er tilpasset mangel på næringsstoffer, så ammoniak og andre slags gødning udledt af landbruget ødelægger lavernes levesteder. Når miljøet ikke længere er næringsfattigt, så overtager de hurtigtvoksende arter. Alger kan for eksempel gro hen over lavet, så det ikke længere får sollys.

Ud af 900-950 lavarter, der gror i Danmark er ca. 2/3 rødlistede. 100 arter er ikke set i nyere tid, og er formodentligt udryddet.

Fordi mange arter er truede, er det allerbedst at bruge nedfalds-lav til farvning. Lav, der er faldet ned, kan alligevel ikke gro videre. Hvis man vælger at plukke levende lav fra voksestedet, skal man først bestemme arten (så man er sikker på, at den ikke er sjælden), og så skal man kun plukke en ganske lille del af det, der gror et sted. Personligt ville jeg aldrig tage mere end 1% af lavet på et sted.

Threats against Lichens

Many lichen species are declining, and the cause of their decline is human activity. Burning fossil fuels causes acid rain, which harms most lichens. Lichens grow very slowly and are adapted to nutrient-poor environments, ammonia and other fertilizers from agriculture destroy lichen habitat. When the environment is no longer nutrient-poor, other, fast-growing species take over. For example, algae can grow over the lichen, blocking the sunlight.

Of the 900-950 species of lichens that grow in Denmark, about 2/3 are red-listed. 100 species have not been observed in recent times, and are probably extinct.

Because so many lichen species are threatened, it's best to use lichen windfall for dyeing. Lichens that have fallen down cannot carry on growing. If you choose to pick living lichens from their place of growth, it's important to determine the species first (to make sure it's not rare), and then only pick a small part of the lichen growing in a given location. Personally, I'd never take more than 1% of a lichen species in one place.

Farvning med lav

Lav har været brugt til farvning i århundreder, især til de eftertragtede lilla og pink toner. Der findes to metoder til farvning med lav, enten bare på simpel vis i næsten kogende vand (boiling water method, bwm) og så ekstraktion i ammoniak i uge- og månedsvis efterfulgt at farvning med væsken (ammonia method). Metoden, der skal bruges, afhænger af lav-arten.

Dyeing with Lichens

Lichens have been used for dyeing for centuries, especially the sought-after shades of purple and pink. There are two methods for dyeing with lichens, one is just simply in hot water (boiling water method, bwm), the other is extraction for weeks and months in ammonia, then dyeing in the liquid (ammonia method). The method used depends on the species of lichen.

Lav-arter til farvning:

Lichen Species for Dyeing:

Kilder (Sources)

Vagn Alstrup, Epifytiske mikrolaver.

Karen Diadick Casselman: Lichen Dyes. The New Source Book. Dover Publications, 2001.

Frank S. Dobson: Lichens. An Illustrated Guide to the British and Irish Species. The Richmond Publishing Co. Ltd, 2011.

http://www.lichens.lastdragon.org/

RSS Indlæg om lav (Posts about Lichens)

  • Der er opstået en fejl, feedet er sandsynligvis nede. Prøv igen senere.